شکست ...رهگذر

گفتند: شکست یعنی یعنی تو یک انسان در هم شکسته ای!

گفت: نه! شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.

گفتند: شکست یعنی تو هیچ کار نکرده ای.

گفت: نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام.

گفتند: شکست یعنی تو یک آدم احمق بوده ای.

گفت: نه! شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت نداشته ام.

گفتند: شکست یعنی تو دیگر به آن نمی رسی.

گفت: نه! شکست یعنی من باید از راهی دیگر به سوی هدفم حرکت کنم.

گفتند: شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی.

گفت: شکست یعنی من هنوز کامل نیستم.

گفتند: شکست یعنی تو زندگیت را تلف کرده ای.

گفت: نه! شکست یعنی من بهانه ای برای شروع کردن دارم.

گفتند: شکست یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی!

گفت: نه! شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم

 

شکست ...

/ 3 نظر / 31 بازدید
نگار

مثل بقیه مطالبت زیباست

زهرا

زیبا بود ممنون

manic

سلام دوستم.لینکت کردم