آموخته ها

***رهگذر***

آموخته ام که زمان زیادی نیاز است تا من به آن شخصی تبدیل شوم که آرزویش را دارم.
آموخته ام که یا تو رفتارت را کنترل می کنی یا رفتار تو را کنترل می کند.
آموخته ام گاهی اوقات از کسانی که انتظار داری د ر هنگام شکست تو را یاری کنند, سخت ترین     ضربه را خواهی خورد.
آموخته ام که گاهی اوقات حق دارم عصبانی شوم اما این حق را ندارم که ظالم و ستمکار باشم.

/ 0 نظر / 11 بازدید